Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden De Schieter sportprijzen & drukwerk

De Schieter sportprijzen & drukwerk
Buys Ballotlaan 3

3769 GK  Soesterberg
Telefoon: +31 (0)346 - 249 794
E-mail: info@deschieter.nl

De Schieter sportprijzen en drukwerk is onderdeel van Grafischburo ED, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57209952, BTW nr: NL001567875B79 .

Artikel 1 - Algemeen
1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, hierna te noemen de 'Algemene Voorwaarden' van De Schieter sportprijzen & drukwerk, hierna te noemen 'De Schieter' zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van De Schieter.
1.2 Wanneer deze algemene voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie deel uit van iedere, na het moment van in werking treden van de wijziging, gedane aanbieding, overeenkomst of bestelling.
1.3 Van de algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken, alle overige bepalingen in de algemene voorwaarden blijven in dat geval van kracht.

Artikel 2 - Bestelling en tot stand komen van een overeenkomst
2.1 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.2 Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd De Schieter onverwijld, echter binnen tien werkdagen langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden. Het niet ontvangen van de bevestiging van De Schieter, hetzij door spamfilter of andere oorzaken bij de koper vrijwaart De Schieter niet van het niet bevestigen.
2.3 Elektronische bestellingen kunnen via www.deschieter-sportprijzen.nl, telefonisch, of één van de andere websites van De Schieter worden geplaatst.
2.4 De koper wordt voor het plaatsen van de bestelling op de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden geattendeerd en in de gelegenheid gesteld over de inhoud daarvan kennis te nemen. Het plaatsen van een bestelling is alleen mogelijk na acceptatie van de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden, waarna de koper aan de algemene voorwaarden is gebonden.
2.5 De Schieter heeft het recht de overeenkomst gemotiveerd te ontbinden of aanvullende voorwaarden te verbinden aan de overeenkomst. Gronden voor ontbinding van de overeenkomst door De Schieter zijn onder meer het bewust opgeven van onjuiste gegevens of indien er in het verleden sprake is geweest van wanbetaling. In geval van bewust opgeven van onjuiste gegevens of enige andere vorm van poging tot oplichting zal De Schieter aangifte doen bij de politie. Als de overeenkomst wordt ontbonden of aan de levering andere voorwaarden worden verbonden, ontvangt de koper hiervan binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling bericht.
2.6 De Schieter raadt de koper aan voor het afronden van de bestelling de inhoud hiervan en de gegevens van de koper te controleren op juistheid. Wijzigingen in de bestelling kunnen na het plaatsen van de bestelling niet meer worden doorgevoerd, daarom geldt tussen koper en De Schieter de inhoud van de bestelling zoals deze door De Schieter is ontvangen als juist. Invoer fouten en andere fouten gemaakt bij het verstrekken van de bestelling zijn te allen tijde voor rekening en risico van de koper. Eventuele extra kosten ten gevolge van onjuiste gegevens van de koper zullen aan de koper worden doorberekend.

Artikel 3 - prijzen
3.1 De door De Schieter vermelde prijzen voor aangeboden artikelen staan vermeld in Euro's, inclusief BTW. De koper kan kiezen of de bestelling wordt afgehaald of verzonden dient te worden. In dat laatste geval zullen verzendkosten extra in rekening gebracht worden. Zendingen buiten Nederland brengen extra verzendkosten met zich mee.

3.2 De Schieter behoudt zich het recht voor om op ieder moment de prijzen aan te passen. Prijswijzigingen hebben geen invloed op reeds afgesloten overeenkomsten.

Artikel 4 - transport en levering
4.1
De wijze van transport, verzending en verpakking wordt, indien geen nadere aanwijzing door de koper aan De Schieter is verstrekt, door De Schieter bepaald. Eventuele specifieke wensen inzake transport/verzending worden alleen dan uitgevoerd indien de koper heeft verklaard de meerkosten daarvan te zullen dragen.

4.2 De Schieter streeft er naar om verzending van bestellingen binnen Nederland welke op werkdagen voor 14:00 uur zijn geplaatst, de volgende werkdag te laten plaatsvinden mits de bestelde artikelen op voorraad zijn. De Schieter heeft geen invloed op vertragingen welke door de transporteur veroorzaakt worden en kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.
4.3 Indien het bestelde artikel niet voorradig is, maar binnen 30 dagen na bestelling geleverd kan worden, zal De Schieter de koper hiervan op de hoogte stellen en deze zo goed mogelijk informeren over de verwachte leverdatum.
4.4 Het artikel zal uiterlijk binnen 30 dagen na bestelling worden afgeleverd. Mocht dit niet mogelijk zijn omdat de bestelling tijdelijk niet op voorraad is of andere redenen van vertraging is, of kan de bestelling niet danwel slechts gedeeltelijk worden geleverd, dan ontvangt de koper binnen 30 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en is de koper gerechtigd de order kosteloos te annuleren. Reeds betaalde bedragen zullen in dat geval binnen 30 dagen gecrediteerd worden.
4.5 Levering vindt plaats op het moment dat de bestelde artikelen op het door koper opgegeven aflever adres worden aangeboden. Indien een zending geweigerd of niet afgehaald wordt is De Schieter gerechtigd de gemaakte transportkosten bij de koper in rekening te brengen.
4.6 De koper dient bij aflevering van de bestelling de vrachtbrief van de transporteur te ondertekenen voor het in ontvangst nemen van de bestelling.
4.7 Alle zendingen worden door De Schieter met verhoogde aansprakelijkheid verzonden. Risico van beschadiging of verlies van de zending wordt door De Schieter gedragen. Na levering gaat het risico van beschadiging en verlies over op de koper.

Artikel 5 - klacht en retournering
5.1 Heeft de koper klachten over de geleverde artikelen, dan dient de koper dit binnen twee werkdagen na ontvangst van de bestelling dit schriftelijk kenbaar te maken aan De Schieter. De klacht dient vergezeld te gaan van uw naam, uw e-mail adres, uw telefoonnummer, de aankoopdatum/uw bestelnummer, beschrijving van uw klacht en het artikelnummer van het product. Uw klacht kan elektronisch plaatsvinden aan info@deschieter.nl t.a.v. klacht online bestelling.
5.2 Na ontvangst van uw klacht door De Schieter en ontbinding van de overeenkomst dient de koper het betreffende artikel binnen vijf werkdagen aan De Schieter te retourneren. Tijdens deze termijn zal de koper zorgvuldig met het product en verpakking omgaan. Het product mag slechts in die mate uitgepakt zijn, voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de koper het product wenst te behouden. Indien het product geretourneerd wordt dient het product met alle geleverde toebehoren, ongebruikt, compleet en zonder verdere beschadigingen in originele verzendverpakking aan De Schieter te retourneren. Uitgesloten van retournering zijn in opdracht van de koper vervaardigde (maatwerk)artikelen of artikelen elders gekocht dan via www.deschieter-sportprijzen.nl of één van de andere websites van De Schieter.
5.3 Retourzending geschiedt voor risico en rekening van de koper. De Schieter raadt dan ook aan de retourzending altijd aangetekend, voldoende gefrankeerd en deugdelijk verpakt te verzenden.
5.4 Reeds ontvangen betalingen zullen bij acceptatie van de retourzending door De Schieter uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst van de zending worden gecrediteerd. Indien slechts een deel van een bestelling wordt geretourneerd, blijven de verzendkosten van de oorspronkelijke zending, voor rekening van de koper, uitsluitend de kosten van het retour gezonden product zullen worden gecrediteerd.

Artikel 6 - betaling
6.1 Betalingen dienen per omgaande op ons rekeningnummer te zijn bijgeschreven. De Schieter kan aanvullende voorwaarden stellen, zoals opgave van een vast telefoonnummer ter verificatie van de bestelling. De bestelling wordt pas verzonden na ontvangst van de volledige betaling.
6.2 Betalingsmogelijkheden van elektronische bestellingen zijn via iDeal en vervolgens uw eigen bank.
6.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de koper vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en is de koper vanaf die dag een vertragingsrente gelijk aan 5% per maand of een deel van de maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Bij niet tijdige betaling na herinnering/aanmaning van De Schieter is de koper tevens verplicht tot vergoeding van de door De Schieter gemaakte incassokosten, waaronder begrepen zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten voor vordering, welke ten minste 15% van het openstaande bedrag zijn.
6.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn vervallen alle eventuele kortingen.
6.5 Indien de koper niet of niet tijdig of volledig betaalt, is De Schieter gerechtigd, voor zover redelijk, de overeenkomst en eventuele verdere overeenkomsten op te schorten danwel deze buitengerechtelijk te ontbinden.

 

 

omhoog
Shop is in view mode
Bekijk de volledige versie van de site
Powered by Mijndomein